ALGEMENE VOORWAARDEN DAMA REGENKLEDING CONSUMENTENVERKOOP

1.  Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. DAMA regenkleding: de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden omschreven rechtspersoon.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de DAMA regenkleding.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de DAMA regenkleding georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.  Identiteit van de ondernemer

DAMA regenkleding (eenmanszaak)
Paltrokmolen 32
1444 GH  Purmerend
0299-476378
verkoop@motorregenkleding.nl
IBAN nummer: NL32ABNA0616132344
BIC nummer: ABNANL2A
K.v.K. Noord – West Nederland: 37120663
BTW- identificatienummer: 191453687B01

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten tussen consument en DAMA regenkleding.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Door te bestellen via onze website, telefonisch of per e-mail geeft consument aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

4. Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.  Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Na een bestelling ontvangt consument een automatische e-mail als orderbevestiging.
 3. Indien de orderbevestiging volgens consument niet juist is, dient consument dit binnen 24 uur per e-mail aan DAMA regenkleding te melden.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slecht met instemming van DAMA regenkleding aangevuld, geannuleerd of gewijzigd worden. Een dergelijke aanvulling, annulering of wijziging geldt slechts indien deze door DAMA regenkleding schriftelijk is bevestigd.
 5. DAMA regenkleding kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
 6. DAMA regenkleding behoudt zich het recht voor de overeenkomst op ieder moment kosteloos te beëindigen, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden, indien nieuwe informatie beschikbaar is die een voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs onaanvaardbaar maakt.

6.  Herroepingsrecht

 1. DAMA regenkleding wil alleen maar tevreden klanten hebben. Mocht de consument niet tevreden zijn over de aankoop dan kan deze de overeenkomst, bij voorkeur onder vermelding van reden en ontvangstadres, binnen 14 dagen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan DAMA regenkleding bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de DAMA regenkleding retourneren, conform de door de DAMA regenkleding verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan kan deze naar keuze:
  – een ander artikel uitzoeken, uiteraard tegen verrekening van de meer- of minderwaarde of
  – haar aankoopbedrag terugkrijgen.
 4. Indien de consument ervoor kiest om haar aankoopbedrag terugbetaald te krijgen, zal DAMA regenkleding dit bedrag en de verzendingskosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat zij het teruggezonden artikel heeft ontvangen, terugbetalen.
 5. De consument draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden, de kosten voor het opnieuw toezenden van een ander artikel zijn voor rekening van de consument.
 6. DAMA regenkleding heeft het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een deel van het aankoopbedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of als artikel of verpakking beschadigd is.

7.  Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. U kunt geen gebruik maken van uw herroepingsrecht wanneer sprake is van een of meer van de volgende situaties:
  – Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt.
  – Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt (het passen van kleding wordt door DAMA regenkleding niet als gebruik gezien; het dragen ervan wel) of beschadigd geraakt.
  – Het artikel is niet meer compleet.
  – Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken.
  – Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking ( een met zorg opengemaakte verpakking wordt door DAMA regenkleding niet als een beschadigde verpakking beschouwd).

8.  Prijs

 1. Alle prijzen zijn in Euro´s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Alle prijzen zijn geheel vrijblijvend, prijswijzigingen voorbehouden.
 3. Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten, in het geval van foutieve prijzen geeft de orderbevestiging de consument geen recht op levering tegen de foutieve prijs.

9.   Betaling en verzending

 1. Een order wordt pas in behandeling genomen wanneer het order bedrag op de rekening van DAMA regenkleding staat, na betaling ontvangt de consument per e-mail een bevestiging en krijgt bij aflevering van het product een BTW factuur.
 2. Bij betaling kunt u het bestelnummer vermelden, u kunt betalen via bank-giro/overschrijving, Bancontact, Ideal internet bankieren via uw eigen bank.
 3. Bij een orderbedrag van minder dan € 50,- per bestelling zijn de bezorgkosten binnen Nederland € 6,95 per bestelling, boven de € 50,- per bestelling worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.  De bestelling wordt verzonden met handtekening voor ontvangst.
 4. Bij een orderbedrag van minder dan € 50,- per bestelling zijn de bezorgkosten binnen België € 11,95 per bestelling, boven de € 100,- per bestelling worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.  De bestelling wordt verzonden met handtekening voor ontvangst.
 5. De keuze van de wijze van verpakking en verzending wordt door DAMA regenkleding bepaald.

10. Conformiteit en garantie

 1. DAMA regenkleding staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. DAMA regenkleding houdt zich aan de wettelijke en door haar leveranciers vastgestelde garantie.
 3. Mocht een geleverd product binnen de garantietermijn onvoorziene gebreken vertonen, dan kunt u contact opnemen met DAMA regenkleding voor eventuele reparatie of vervanging.

11. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan DAMA regenkleding kenbaar heeft gemaakt.
 2. DAMA regenkleding streeft altijd naar de snelst mogelijke levering. De levertijd wordt gerekend vanaf het moment dat uw betaling door DAMA regenkleding ontvangen is.
 3. Wanneer een product op voorraad is streeft DAMA regenkleding ernaar om binnen 5 werkdagen te leveren aan de consument. De consument wordt per e-mail geïnformeerd over de leveringstijd. Overschrijding van de opgegeven levertermijn geeft de consument geen reden tot afzien van de overeenkomst.
 4. Indien de bezorging aanzienlijke vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Consument dient dit wel schriftelijk en/of per e-mail te doen.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DAMA regenkleding het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal DAMA regenkleding desgewenst samen met u een alternatief zoeken.
 7. De consument is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadigingen en/of onvolledigheid. In geval van beschadigingen en/of onvolledigheid dient de consument dat te reclameren o.v.v. factuurnummer aan DAMA regenkleding. Indien reclamatie gegrond wordt bevonden zal DAMA regenkleding naar eigen inzicht het gebrek herstellen dan wel de goederen vervangen en/of aanvullen.
 8. Na het verstrijken van 48 uur wordt de consument geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Vanaf het moment van levering gaan alle risico´s van verlies, vergaan, beschadigingen ongeacht de oorzaak daarvan, over op de consument.

12. Overige bepalingen

 1. DAMA regenkleding heeft ten allen tijde het recht om de inhoud van de website en de algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail.
 3. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan.
 4. Op overeenkomsten tussen DAMA regenkleding en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Share